แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผ่อนผันระยะเวลาในการชำระเงินค่าไฟฟ้าสำหรับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2563   โดยผ่อนผันระยะเวลาในการชำระเงินค่าไฟฟ้าสำหรับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2563   โดยผ่อนผันระยะเวลาในการชำระเงินค่าไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัยเป็นเวลา 6 เดือน ดังนี้

1. ให้ผ่อนผันการชำระเงินค่าไฟฟ้าประเภท 1 และ 2 (บ้านอยู่อาศัย) เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563- กรกฎาคม 2563 โดยขยายระยะเวลาการชำระเงินออกไปอีก 30 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระตามใบแจ้งค่าไฟฟ้า และจะได้รับการผ่อนปรนไม่ถูกดำเนินการงดจ่ายไฟไว้เป็นการชั่วคราวในช่วงเวลาที่ได้รับผ่อนผันการชำระเงินค่าไฟฟ้า
2. กรณีเสียชีวิต ได้รับผ่อนผันการชำระเงินค่าไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยของผู้เสียชีวิต หรือของคู่สมรส หรือบุตรที่ผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่ และของบิดา หรือมารดา
3. กรณีบาดเจ็บ ได้รับผ่อนผันการชำระเงินค่าไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยที่ผู้ได้รับบาดเจ็บอาศัยอยู่

ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ เป็นไปตามประกาศของหน่วยงานราชการ  
สามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือดังกล่าว ได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1129 PEA Call Center

Print
Tags: