แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ส่งมอบโครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน สนับสนุนพลังงานทดแทนด้วยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ณ หย่อมบ้านป่าซ้อแสนพงษ์ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

PEA ส่งมอบโครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน  สนับสนุนพลังงานทดแทนด้วยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์   ณ หย่อมบ้านป่าซ้อแสนพงษ์  อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

PEA ส่งมอบโครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน สนับสนุนพลังงานทดแทนด้วยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ณ หย่อมบ้านป่าซ้อแสนพงษ์  อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. นายจาตุรงค์ สุขะเสน รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานในพิธีส่งมอบโครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน (สนับสนุนพลังงานทดแทนด้วยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์) โดยมีคุณกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน PEA และผู้นำชุมชนร่วมในพิธีฯ ณ หย่อมบ้านป่าซ้อแสนพงษ์ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีภารกิจหลักในการจัดหาและบริการประชาชนให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ในพื้นที่ 74 จังหวัด ทั่วประเทศ มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในประเทศ ให้มีความเท่าเทียม เข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ปัจจุบันสามารถให้บริการประชาชน คิดเป็น 99.97 % แต่ยังคงมีพื้นที่ไม่สามารถขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนได้ เนื่องจากติดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ 

สำหรับ ชุมชนหย่อมบ้านป่าซ้อแสนพงษ์ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน 90 ครัวเรือน เป็นชุมชนตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีไฟฟ้าใช้ PEA ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล  ศรีถ้อย สนับสนุนระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 14 kWp พร้อมชุดกักเก็บพลังงาน ขนาด 144 kWh (Off Grid) และติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านจำนวน 30 ครัวเรือน ภายในครัวเรือน 1 หลัง สามารถใช้ไฟแสงสว่างได้ จำนวน 5 หลอด โทรทัศน์จำนวน 1 เครื่อง และ พัดลม จำนวน 1 เครื่อง ได้ในเวลาเดียวกัน 
ในปี 2563 PEA จะดำเนินการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมชุดกักเก็บพลังงานอีก จำนวน 60 ครัวเรือน ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนในชุมชน การศึกษาของเด็กและเยาวชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ข่าว/ภาพ : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print
Tags: