แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมมือ 7 หน่วยงาน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมมือ 7 หน่วยงาน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นประธานในงานลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการติดตั้ง สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ โดยมีนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สนองพระดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ด้านการนำระบบเทคโนโลยี โทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติของประเทศ โดยร่วมโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมกันสำรวจ กำหนดตำแหน่งติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ และระบบการส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม ให้ครอบคลุมพื้นที่ป่าต้นน้ำในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดหรือบรรเทาความเสียหายและการสูญเสียแก่ประชาชนอันเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังร่วมกันส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ เพื่อประโยชน์ในการดูแล รักษา พัฒนาติดตามประเมินผล และเป็นการเฝ้าระวังป้องกันภัยและการเตือนภัยในระดับชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าต้นน้ำ

สำหรับการดำเนินงาน PEA จะอำนวยความสะดวกในการขยายเขตการให้บริการไฟฟ้าติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ดำเนินโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ โดยพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียม ในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวตามความเหมาะสม

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print
Tags: