แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA และ CU ร่วมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์

PEA และ CU ร่วมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์
นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศาสตราจารย์ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เพื่อร่วมกันสร้างทัศนคติเชิงบวก ความตระหนักรู้ต่อการใช้งานพลังงานสะอาดและสนับสนุนการเข้าถึงพลังงานสะอาดในฐานะแหล่งพลังงานทดแทนของประชาชน ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า PEA เล็งเห็นถึงแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้น  จึงมีความจำเป็นต้องคำนึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานทดแทน โดยร่วมมือกับ จุฬาฯ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ รณรงค์และส่งเสริมการสื่อสารนำเสนอองค์ความรู้แก่เยาวชน รวมถึงสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการใช้ Digital Platform ผ่านโครงการ PEA Solar Hero Application ภายในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มคุณภาพการใช้พลังงานของพนักงานและนิสิตภายใน จุฬาฯ  โดยความร่วมมือในครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยระบบ Digital Platform ที่มีคุณภาพและสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ประชาชน และประเทศชาติ อย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังงานสะอาด และได้ริเริ่มโครงการ “การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการสร้างความเข้าใจ ความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมในเรื่องการกำกับกิจการพลังงาน” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความสนใจ และสร้างความตระหนักรู้ต่อประชาชน ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านพลังงานสะอาดโครงการอยู่ระหว่างการสร้างและพัฒนาช่องทางการสื่อสารออนไลน์ในลักษณะของ ‘ชุมชนพลังงานสะอาด’ หรือ ‘Power Jungle’ Online Community Platform เพื่อเป็นศูนย์กลางของแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้อง และนำไปสู่การขยายผลในการใช้พลังงานสะอาดแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นเยาวชน ที่มีศักยภาพเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งหวังให้สามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลในระดับชุมชนและสังคมต่อไป

———————————————————
ข่าว: แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ: แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: