แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA พร้อมดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์น้ำท่วม

  • 11 October 2016
  • Author: PR News
  • Number of views: 1753
  • 0 Comments

           นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA มีความห่วงใยประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า กรณี เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำท่วมขัง อาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังสูง จึงให้เจ้าหน้าที่ PEA ติดตามเฝ้าระวัง ป้องกันด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในสภาวะน้ำท่วม รวมถึงการให้ความสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐและเตรียมการซ่อมแซมฟื้นฟูบูรณะระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหาย โดยปฏิบัติดังนี้

     1. ให้อำนวยความสะดวกในการขอใช้ไฟฟ้าสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลด้านการระบายน้ำและหน่วยงานที่ดูแลให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม รวมทั้งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและจัดให้มีมาตรการป้องกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่จุดระบายน้ำต่างๆ ให้มีสภาพมั่นคง ปลอดภัย

     2. ให้การสนับสนุนตรวจสอบและเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าสำหรับพื้นที่สำคัญที่ประสบปัญหาน้ำท่วม อาทิ โรงพยาบาล ศูนย์ราชการ ศูนย์พักพิงชั่วคราว เป็นต้น โดยให้จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับติดตั้งสำรองจ่ายกระแสไฟฟ้ากรณีหากได้รับการร้องขอโดยทันที

     3. ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด จากการเสนอข่าวของสื่อมวลชนและข้อมูลจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง โดยให้นำข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์ความรุนแรงของสถานการณ์ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของ PEA ได้อย่างเหมาะสม

     4. เตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับสถานการณ์และจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน พัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะและเครื่องมือสื่อสาร ให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที

     5. ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำความรู้ด้านความปลอดภัยกับประชาชน เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าในกรณีที่มีน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง ผ่านสื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ต่างๆ ได้รับทราบอย่างทั่วถึง

บริการดี มีคุณธรรม

ที่มาข้อมูล : ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Print
Tags: