แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี Green Office เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับการเข้าสู่ AEC

  • 11 October 2016
  • Author: PR News
  • Number of views: 1517
  • 0 Comments

        วันที่ 10 ตุลาคม 2559 นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวต้อนรับ มีนายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม นายกิตติ จริยมานะ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 2 นายเจด็จ วิศรี ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานีและหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมร่วมพิธี มีนายพลชัย กุลประกอบลาภ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี โดยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะได้เยี่ยมชมศูนย์บริการลูกค้า เคาน์เตอร์ให้บริการรับชำระค่าไฟฟ้าและศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร PEA จังหวัดอุดรธานี พร้อมกันนี้ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ปลูกต้นพะยูงและรองผู้ว่าราชการจังหวีดอุดรธานีได้ปลูกต้นมะฮอกกานีเพื่อเป็นสิริมงคล

         สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่เลขที่ 92 ถนนศรีชมชื่น ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นอาคารสำนักงาน สูง 3 ชั้น มีโรงเก็บมิเตอร์ อาคารอยู่เวรและห้องแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ดำเนินการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2558 และเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 เป็นต้นมา มีผู้ใช้ไฟประมาณ 445,066 รายในพื้นที่รับผิดชอบ 12 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลหมากแข้ง นาดี บ้านจั่น โนนสูง นิคมสงเคราะห์ หมูม่น โคกสะอาด เชียงพิณ นาข่า บ้านขาว บ้านตาดและบ้านเลื่อม

 

        ปัจจุบัน จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาด้านการลงทุนทางธุรกิจ การก่อสร้างมีการขยายตัวของตัวเมืองอย่างต่อเนื่องและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ดังนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงก่อสร้างสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีแห่งใหม่นี้ เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองใหญ่และปริมาณของผู้ใช้ไฟในอนาคตที่มีปริมาณผู้ใช้ไฟเพิ่มขึ้น สามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง นอกจากนี้ ยังพัฒนาสำนักงานให้เป็นสำนักงานสีเขียวหรือ Green Office เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรองรับการเข้าสู่ AEC

        ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน โดยเปิดเผยว่า จังหวัดอุดรธานีมีสถานีไฟฟ้าจำนวน 4 แห่ง ผู้ใช้ไฟจึงมั่นใจได้ในความมั่นคงของระบบไฟฟ้าที่พร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชน ธุรกิจและรองรับการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ มีบริการรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าและบริการต่างๆ ผ่าน PEA Shop ตามห้างสรรพสินค้าและ PEA Mobile Shop ตามแหล่งชุมชน

        ปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการผู้ใช้ไฟ 19 ล้านรายใน 74 จังหวัด มีความต้องการใช้ไฟฟ้า 20,000 เมกะวัตต์ ตั้งเป้าหมายมี PEA Shop 120 แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันมี 90 แห่ง มี PEA Mobile Shop 60 คันในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12 เขต มีความร่วมมือด้านระบบไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ขณะเดียวกัน ได้ขยายเขตให้ครัวเรือนตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอและทั่วถึง

บริการดี มีคุณธรรม

ข้อมูล : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี

ข่าว / ภาพ : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: