แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กรมทางหลวงชนบท ด้านการก่อสร้างในเขตทางหลวงชนบทและด้านการจัดการพลังงาน

PEA ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กรมทางหลวงชนบท ด้านการก่อสร้างในเขตทางหลวงชนบทและด้านการจัดการพลังงาน
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.45 น. นายสมพงษ์ ปรีเปรม  ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการก่อสร้างในเขตทางหลวงชนบทและด้านการจัดการพลังงาน ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ กรมทางหลวงชนบท ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมมือกับ กรมทางหลวงชนบท พัฒนาดวงโคมส่องสว่างบนท้องถนน ช่วยให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัยในยามค่ำคืน ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยกินกระแสไฟฟ้าน้อยลงและความสว่างยังคงเป็นไปตามมาตรฐานจึงดำเนินโครงการประหยัดพลังงานของดวงโคมส่องสว่างบนถนนของกรมทางหลวงชนบท ปัจจุบัน PEA มีการก่อสร้างระบบจ่ายไฟอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระบบจ่ายไฟเกือบทั้งหมดอยู่ในแนวเขตทางของกรมทางหลวงชนบทและกรมทางหลวง ซึ่งต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ พื้นที่บางแห่งมีความเจริญมากขึ้น กรมทางหลวงชนบทต้องพัฒนาถนนโดยการเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร จะต้องประสานงานกับ PEA เพื่อให้ย้ายแนวสายไฟเดิม

นอกจากนี้ PEA นำร่องติดตั้งระบบประหยัดพลังงานไฟถนนแบบบูรณาการประสิทธิภาพสูง โดยนำเทคโนโลยีประหยัดพลังงานประกอบด้วย Power Controller, หลอดประสิทธิภาพสูงพร้อม Reflector และระบบตรวจสอบติดตามการใช้พลังงานแบบ IoT  ติดตั้งใช้งานกับโคมไฟกิ่งหลอด High Pressure Sodium ขนาด 250 วัตต์ จำนวน 8,500 โคม ที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ร้อยละ 40 ในปี 2563 PEA ติดตั้งอุปกรณ์ Power Controller สำหรับโคมเสาสูง (High Mast) หลอด HPS ขนาด 400 วัตต์ จำนวน 12,000 โคมและขยายผลโครงการดังกล่าวให้ครอบคลุมระบบไฟถนนในพื้นที่รับผิดชอบของ PEA เพื่อลดการใช้พลังงาน 

 

จากการนำเทคโนโลยีด้านประหยัดพลังงานรูปแบบต่างๆ มาใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีด้าน Internet of Things  (IoT) เพื่อให้สามารถติดตาม ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และการใช้พลังงานของระบบไฟถนนที่เกิดขึ้นผ่านทาง Dash Board แสดงผลที่เข้าใจง่าย พร้อมทั้งเก็บสถิติข้อมูลเพื่อทำการศึกษาและวิเคราะห์ผลประหยัดที่เกิดขึ้น ซึ่งในปี 2565 PEA คาดการณ์การลดใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วนของไฟถนนในพื้นที่ให้บริการได้ไม่ต่ำกว่า 400 ล้านหน่วย 

__________________________

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print
Tags: