แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ร่วมกับ Anacle System Co., Ltd และ TC. Renewable Co., Ltd. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “DEPLOYMENT AND PROMOTION OF ADVANCED UTILITIES MANAGEMENT SYSTEM (UMS)”

  • 19 December 2019
  • Author: PR News
  • Number of views: 1323
  • 0 Comments
PEA ร่วมกับ Anacle System Co., Ltd และ TC. Renewable Co., Ltd. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “DEPLOYMENT AND PROMOTION OF ADVANCED UTILITIES MANAGEMENT SYSTEM (UMS)”
          
          วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “DEPLOYMENT AND PROMOTION OF ADVANCED UTILITIES MANAGEMENT SYSTEM (UMS)” โดยมี Mr. Cai Rongzhuang President of TC Renewable Energy,   และ Mr. Alex Lau CEO of Anacle Systems Singapore ร่วมพิธีลงนาม ณ  ห้องโถง อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
   

          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)  ให้ความสำคัญเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดย PEA ร่วมมือกับ TC. Renewable Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ให้กับอาคารสำนักงานใหญ่ PEA และ Anacle System Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำธุรกิจด้านซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน รวมทั้งระบบการบริหารจัดการทรัพยากรและระบบสาธารณูปโภคที่มีศักยภาพและเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการพัฒนา Platform เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและระบบสาธารณูปโภค ร่วมดำเนินการโครงการนำร่องระบบบริหารจัดการพลังงานสำหรับ อาคาร 50 สำนักงานใหญ่ PEA เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการสาธารณูปโภคภายในอาคารสำหรับอาคารสำนักงาน  และนำระบบบริหารจัดการสาธารณูปโภคภายในอาคาร มาทดลองติดตั้งใช้งานภายในอาคาร 50 สำนักงานใหญ่ PEA เพื่อให้เป็นตัวอย่างสำหรับระบบบริหารจัดการสาธารณูปโภคแบบดิจิทัล รวมถึงจัดฝึกอบรมบุคลากรของ PEA ให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบบริหารจัดการสาธารณูปโภคภายในอาคาร พัฒนาต่อยอดระบบบริหารจัดการสาธารณูปโภคภายในอาคาร  และร่วมกันวิจัยและพัฒนาระบบการแจ้งค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า) เพื่อเป็นการปรับตัวและเตรียมความพร้อมสำหรับยุค Digital Utility มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจการให้บริการสาธารณูปโภคแบบดิจิทัล ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์


ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print
Tags: