แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA จับมือ OR และ GPSC ศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบบริหารจัดการพลังงานทดแทนในรูปแบบ Digital Platform ภายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station และร้านคาเฟ่ อเมซอน

  • 21 November 2019
  • Author: PR News
  • Number of views: 806
  • 0 Comments
PEA จับมือ OR และ GPSC ศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบบริหารจัดการพลังงานทดแทนในรูปแบบ Digital Platform ภายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station และร้านคาเฟ่ อเมซอน

          วันนี้ (วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562) นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) นายชวลิต  ทิพพาวนิช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  (GPSC)  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบบริหารจัดการพลังงานทดแทนในรูปแบบ Digital Platform ภายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station และร้านคาเฟ่ อเมซอน ณ ห้อง Executive Lounge ชั้น 6 อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

          นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดเผยว่า “PEA เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และยังคำนึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิต จึงได้คิดค้น Digital Platform ด้านพลังงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดตั้ง Solar Rooftop ให้มีความปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยร่วมมือกับ OR ในการติดตั้ง Solar Rooftop ผ่านโครงการ PEA Solar Hero Application ภายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station พร้อมทั้งร่วมมือกับ GPSC ในการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และ Digital Platform ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถทำให้ PEA ให้บริการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการนำระบบ Digital Platform มาใช้เพื่อสร้างประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืน

           ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ถือเป็นการแสดงศักยภาพและนำจุดเด่นของทั้ง 3 หน่วยงาน มาต่อยอดร่วมกัน หากเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้และสามารถขยายผลไปยัง สถานีบริการน้ำมัน PTT Station และ ร้านคาเฟ่ อเมซอน ที่มีสาขาจำนวนมากทั่วประเทศจะเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและก่อให้เกิดประโยชน์ให้ประเทศต่อไป

 

ข่าว :

- แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

- กองกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่

ภาพ :

- แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: