แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2562

  • 16 November 2019
  • Author: PR News
  • Number of views: 750
  • 0 Comments
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2562
           เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามสี่ กรุงเทพ ฯ
สำหรับงานกาชาด ประจำปี 2562 นี้ มีการประกวดขบวนรถเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกวดร้านกาชาด ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” ซึ่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ร้านกาชาด ประเภทหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนขนาดใหญ่ และรางวัลชนะเลิศรถเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          PEA ออกแบบร้านกาชาด ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ให้พลังงานที่สะอาด ให้คุณภาพชีวิตที่ดี ให้แสงสว่างที่ทั่วถึง ให้โลกน่าอยู่ ภายใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า ที่ร่มเย็นเหมือนสายน้ำ ดั่งสายธารการให้ที่งดงาม” เป็นการออกแบบที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรง มั่นคง ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี การนำพลังงานแสงอาทิตย์ หลอดประหยัดพลังงาน LED มาตกแต่งทั้งภายในและภายนอก เพื่อการประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยมีการนำวัสดุที่หมดอายุหรือชำรุดจากการดำเนินงานกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse Recycle) เช่น ลูกถ้วยเซรามิคที่ชำรุดโรลสายไม้สายไฟฟ้ามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่นั่ง รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม การคัดแยกขยะ คำนึงถึงความโปร่งแสง การระบายอากาศ มีความร่มรื่นภายในร้าน
สำหรับรูปแบบการจัดนิทรรศการภายในร้านกาชาด PEA แบ่งออกเป็น 5 ส่วนประกอบด้วย 
1. นิทรรศการภาพพระราชกรณียกิจของพระองค์ ในแนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” 
2. นิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
    - โครงการ PEA ช่วยภัยแล้งด้วยพลังงานทดแทนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก (SOLAR PUMP) จำนวน 10 แห่ง  
    - โครงการทำดีเพื่อสังคม “PEA จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลองเปรมประชากร” 
    - โครงการบริจาคเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง รวมเป็นเงิน 770 ล้านบาท 
3. นิทรรศการ PEA สนับสนุนสภากาชาดไทย 
    - โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี 
    - โครงการ PEA อาสากาชาด 
4. นิทรรศการช่วยเหลือสังคม
    - โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี การมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งการปรับปรุงฟื้นฟูระบบไฟฟ้าให้กับชุมชน วัด โรงเรียน
    - โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกลจังหวัดอุบลราชธานี
5. นิทรรศการนวัตกรรม PEA Solar Hero Application
สำหรับรถเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ของ PEA  ใช้รถ EV Tuk Tuk ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ช่วยลดปัญหามลพิษ ประดับตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ กระดาษลัง กระดาษสาขี้ช้าง  ดินเบา วัสดุรีไซเคิล วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ ไฟประดับตกแต่งรถเฉลิมพระเกียรติและ Hologram ใช้กระแสไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์
           ด้านซ้ายของรถ สื่อถึงโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการจิตอาสา กิจกรรม Bike for Mum และ Bike for Dad
          ด้านขวาของรถ สื่อถึงโครงการพระราชดำริด้านการเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี อุดมสมบูรณ์ ดั่งวลี “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” การสืบสานศิลปวัฒนธรรม
          PEA ขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวร้านกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ บูธหมายเลขที่ 6.3 สวนลุมพินี ระหว่างวันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2562 และชมรถเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ของ PEA ใช้รถ EV Tuk Tuk ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ช่วยลดปัญหามลพิษ ประดับตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ ลานน้ำพุ ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2562


ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
Print
Tags: