แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ร่วมมือ การบินไทย บริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ

  • 25 October 2019
  • Author: PR News
  • Number of views: 839
  • 0 Comments
PEA ร่วมมือ การบินไทย บริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ

          วันนี้ (วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น.) นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้อง 311 ชั้น 11 อาคาร 3 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ให้ความสำคัญการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดการใช้พลังงาน ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในการผลิตกระแสไฟฟ้าและช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วโลก

          ความร่วมมือในครั้งนี้ PEA สนับสนุนในเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานในรูปแบบของการบริหารจัดการพลังงานแบบครบวงจร ได้แก่ การสำรวจ ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อประเมินศักยภาพและนำเสนอมาตรการประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

          PEA ดำเนินการปรับปรุงระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ประสิทธิภาพสูง(Chiller)พร้อมระบบ IoT ระบบไฟฟ้าแสงสว่างหลอด LED พร้อมระบบ IoT ระบบมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ระบบ Boiler ประสิทธิภาพสูง พร้อมระบบ IoT ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ให้กับสำนักงานใหญ่ การบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมืองและสนามบินอู่ตะเภา เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน สอดคล้องกับนโยบายแผนอนุรักษ์พลังงานปี 2558 – 2579 ที่กำหนดให้ลดความเข้มข้นการใช้พลังงาน หรือ Energy Intensity ลง 30% ในปี 2579 เมื่อเทียบกับปี 2553

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอกองค์กร กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print
Tags: