แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA คว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2019 (Thailand Edition) จาก บริษัท Business Media International ประเทศมาเลเซีย

  • 10 August 2019
  • Author: 447870
  • Number of views: 370
  • 0 Comments
PEA คว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2019 (Thailand Edition) จาก บริษัท Business Media International ประเทศมาเลเซีย

วันที่ สิงหาคม 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2019 (Thailand Edition) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ โดยมีร้อยโทสุพจน์ ใช้บางยาง รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้รับรางวัล จัดโดย บริษัท Business Media International ประเทศมาเลเซีย ณ โรงแรงแมริออท สุรวงศ์ กรุงเทพฯ 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน มีภารกิจจัดหาให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารงานบุคคล PEA ดำเนินการตามนโยบายหนุนนำทุนมนุษย์ (Nourish Human Resource) สร้างระบบงานและกลไก เพื่อนำศักยภาพของพนักงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร พัฒนาทักษะพนักงานด้านความรู้ (Hard Skills) และด้านอารมณ์ (Soft Skills) ส่งเสริมการสร้างและขยายผลการใช้งานนวัตกรรมอย่างเป็นระบบและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้มี Productivity สูงขึ้น

 

จากผลการดำเนินการและการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในการบริหารงานบุคคล ส่งผลให้ PEA ได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2019 (Thailand Edition) จากบริษัท Business Media International ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในแขนงต่างๆ เพื่อยกย่องให้เป็นองค์กรต้นแบบในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเอเชีย   

         

PEA มีบุคลากรเข้ามาเป็นกำลังสำคัญร่วมพัฒนาองค์กรเป็นจำนวนมาก ซึ่ง PEA เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วประเทศและเป็นองค์กรที่มีรากฐานมั่นคงมา 60 ปี ปัจจุบัน PEA มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนางานในทุกๆ ด้าน ควบคู่ไปกับการมีสวัสดิการที่ดี เพื่อดูแลบุคลากรและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่มีมาตรฐาน เพื่อให้เป็น Happy Work Place สำหรับทุกคน PEA เชื่อมั่นว่าเมื่อมีบุคลากรมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาธุรกิจการให้บริการด้านพลังงานอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้ PEA เป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

 

..........................

 

ข้อมูล กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

 

ข่าว แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

ภาพ แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print
Tags: