แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คว้ารางวัลเกียรติยศ “รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน”

  • 20 September 2016
  • Author: PR News
  • Number of views: 1473
  • 0 Comments

        

        เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล“รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน” ให้กับนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมแสดงความยินดี ประกอบด้วย นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี พันเอกปรัชญา เฉลิมวัฒน์ นายไพบูลย์ ศิริภานุเสถียร รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชาพร สุวัฒโนดม ร่วมด้วยนายสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมและนายดุษฎี ลิ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 55 หน่วยงานเข้ารับรางวัล ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์น พลัส แวนด้าแกรนด์ ถนน แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

        การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับคะแนนการประเมิน คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมร้อยละ 89.86 ได้รับการประกาศ เป็นรางวัลดีเลิศแผนงาน “การไฟฟ้าโปร่งใส” ปี 2559 รางวัลแผนงาน “การไฟฟ้าโปร่งใส” เป็นรางวัลสอดคล้องกับดัชนี/ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. ภายใต้ “โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)” คู่มือการประเมินเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของสำนักงานนายกรัฐมนตรีคู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

        การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประเมิน ITA ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย ในปี 2557 คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมร้อยละ 77.87 (มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูง) และปี 2558 คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมร้อยละ 89.86 (มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก) โดยได้คะแนนด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานสูงถึงร้อยละ 99.25 คะแนนด้านความพร้อมรับผิดสูงถึงร้อยละ 97.20 และคะแนนด้านความโปร่งใสสูงถึงร้อยละ 96.36

        รางวัลที่ได้รับจาก ป.ป.ช. ในครั้งนี้เป็นรางวัลทรงคุณค่าต่อองค์กร เชิดชูเกียรติยศ ความภาคภูมิใจและสร้างขวัญกำลังใจเป็นอย่างสูงให้กับคณะกรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรในการปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารและพนักงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน สร้างระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลอำนาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ อำนวยความสะดวกอย่างเป็นธรรม ทั่วถึง ตอบสนอง ความต้องการและความพึงพอใจตามข้อตกลงมาตรฐานคุณภาพการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการติดต่อและรับบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดตาม ตรวจสอบหรือแจ้งข้อมูลเบาะแสในการต่อต้านและป้องปรามการทุจริต เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานและเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์กรที่ยั่งยืนเคียงคู่สังคมต่อไป

          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำกระบวนการทำงานของต้นแบบการไฟฟ้านำร่องไปสู่การกำหนดมาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใสให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร โดยดำเนินการในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12 เขตภายใน ปี 2559 และขยายผลไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่งทั่วประเทศ มีเป้าหมายการดำเนินงาน ในปี 2559 การไฟฟ้าจุดรวมงานผ่านการประเมินตามเกณฑ์ “มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” จำนวน 186 แห่ง และปี 2560 การไฟฟ้าสาขาและการไฟฟ้าสาขาย่อยผ่านการประเมินตามเกณฑ์ “มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” จำนวน 747 แห่ง โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ITA) มีคะแนนมากกว่าร้อยละ 90

บริการดี มีคุณธรรม

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ :

- แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

- แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: