แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ชี้แจงค่า Ft และค่าไฟฟ้าช่วงหน้าร้อน

  • 22 April 2019
  • Author: pr news
  • Number of views: 1673
  • 0 Comments

 

          ตามที่มีประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในช่วงหน้าร้อน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอเรียนชี้แจงว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติคงค่า Ft ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 เท่ากับ -11.60 สตางค์ต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

          ค่าเอฟที -11.60 สตางค์ต่อหน่วย หมายถึง มีการลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชน 11.60 สตางค์ต่อหน่วย ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม - สิงหาคม 2562 เพื่อบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้ประชาชน โดยผลจากการดำเนินงานที่มี ประสิทธิภาพของ 3 การไฟฟ้า (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง) ในปี 2561 ทำให้มีเงินเพื่อบริหารจัดการคงค่าเอฟทีต่อไป

          สาเหตุสำคัญที่ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงฤดูร้อน ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานหนักขึ้น อาทิ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น พัดลม ฯลฯ 

          การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ามีส่วนสำคัญที่ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าตามมาตรการ ปิด-ปรับ-ปลด-เปลี่ยน โดยปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศมาอยู่ที่ระดับ 26-27 องศาเซลเซียส ปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน เปลี่ยนไปใช้เครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพสูง (SEER) เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED แทนการใช้หลอดแบบไส้และเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ด้วยการปิดสวิตซ์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากพบว่าชำรุดต้องซ่อมแซมทันที เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ติดตั้งสายดิน พร้อมเครื่องตัดไฟรั่ว เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า
 
          หากประชาชนต้องการคำแนะนำเรื่องการดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหายหรืออยู่ในสภาพไม่ปลอดภัย อย่าเข้าใกล้ แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง


ข้อมูล :
- คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
- ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Print
Tags: