แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งมอบโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย

  • 1 February 2019
  • Author: pr news
  • Number of views: 357
  • 0 Comments

          วันนี้ (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.30 น.) นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นประธานพิธีส่งมอบโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย โดยมีท่านพระครูพิธานนพกิจ ฐานทตฺโต เจ้าอาวาสวัดพระธาตุลำปางหลวง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร PEA ภาคเอกชนและประชาชนร่วมพิธี  ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

           PEA เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงาน ความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน จึงจัดทำโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย” โดยติดตั้งหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED เพื่อใช้เป็นไฟส่องสว่างในโบราณสถานสำคัญ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน สร้างความสวยงาม กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั่วประเทศ การกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

         PEA ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED ให้กับวัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 24 ดวงโคม เป็นเงิน 2,016,880.-บาท ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 23,616 หน่วยต่อปี ลดค่าไฟฟ้าได้ 94,464 บาทต่อปี ลดก๊าซเรือนกระจก ได้ถึง 13.926 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : 
- คณะทำงานผู้ว่าการ PEA
- แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print
Tags: