แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA คว้ารางวัล G-Green ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) 30 แห่ง

  • 30 January 2019
  • Author: pr news
  • Number of views: 328
  • 0 Comments

          วันนี้(วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น.) พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ประจำปี 2561 โดยมี นายมนูญ จันทรักษา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) นำคณะผู้บริหารเข้ารับรางวัล  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

 


         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้รับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จำนวน 30 แห่ง และ ระดับดีมาก (G เงิน) จำนวน 2 แห่ง ซึ่งพิธีมอบโล่รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  โดยในปี 2557-2560 สำนักงาน PEA ได้การรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) รวมจำนวน 69 แห่ง
     ปัจจัยที่ทำให้ PEA ได้รับการรับรองให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) มาจากการดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2557-จนถึงปัจจุบัน  เกิดจากการบูรณาการสำนักงาน PEA ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การพัฒนาองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases : GHG) จากทุกกิจกรรมในสำนักงานสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน พร้อมทั้งริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เช่น รณรงค์การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมี การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และในอนาคต PEA มีแผนงานขยายผลโครงการสำนักงานสีเขียวให้ครอบคลุมทุกสำนักงานทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 946 แห่ง

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : 
- แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์


Print
Tags: