แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  • 22 January 2019
  • Author: pr news
  • Number of views: 273
  • 0 Comments

 

           วันนี้ (วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.) นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โดยมีนายศรัณย์พงศ์ อาชว์สุนทร รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 22 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA

           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการผลิตจัดหาและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพให้แก่ประชาชน ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 74 จังหวัดทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา PEA ให้ความสำคัญในเรื่องของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง  และพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดพลังงานและลดการพึ่งพาการนำเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในการผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังลดภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วโลก

           PEA จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมกันส่งเสริมโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกัน โดยใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน รวมทั้งให้บริการในรูปแบบของการบริหารจัดการพลังงานแบบครบวงจร ได้แก่  การสำรวจ ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อประเมินศักยภาพและนำมาตรการประหยัดพลังงานสำหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประเมินผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเป็นการสนับสนุนนโยบายการประหยัดพลังงานของประเทศชาติอีกทางหนึ่ง

 

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print
Tags: