แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมและรับฟังบรรยายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ PEA

  • 30 November 2018
  • Author: pr news
  • Number of views: 430
  • 0 Comments

 

         วันนี้ (วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงการคลัง ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล” ร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อ การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ PEA เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีนางกันจนาภัทน์ พิพัฒน์พรชาติ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ กล่าวต้อนรับ โดยมีนางสาวพัชรมณี เย็นมั่นคง ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และนางดาราวรรณ พรหมกสิกร ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นวิทยากรบรรยาย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ขับเคลื่อนงานด้านการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน 

          ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ PEA มีผลงานโดดเด่นที่แสดงถึงความโปร่งใส ศูนย์ พ.ร.บ.ฯ สำนักงานใหญ่ ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2541 และขยายเครือข่ายการจัดตั้งศูนย์ฯ ไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัด 458 แห่ง ทั่วประเทศ ศูนย์ฯ ของ PEA ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบและรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นระดับกระทรวงในนามกระทรวงมหาดไทย รวม 86 รางวัล ตั้งแต่ ปี 2555 – ปัจจุบัน ทำให้มีหน่วยงานภาครัฐมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ PEA พัฒนารูปแบบและช่องทางสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารฯสำหรับประชาชน หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน PEA โดยสร้าง QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารฯอย่างสะดวก รวดเร็ว 

 แหล่งข่าว : แผนกฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร 

ภาพข่าว : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูล : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี

Print
Tags: