แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คว้ารางวัลรองกุลบุตรกาชาด ประจำปี 2561

  • 8 November 2018
  • Author: pr news
  • Number of views: 396
  • 0 Comments

          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมโครงการสรรหากุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2561  จัดโดยสำนักงานยุวกาชาด  สภากาชาดไทย โดยนายศรัณญ์  โรจนบุรานนท์  ตำแหน่งพนักงานช่าง  ระดับ 3 กองฝึกอบรมช่างและฮอทไลน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  คว้ารางวัลรองกุลบุตรกาชาด ประจำปี 2561  มาครอง โดยมีหม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล  ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561   ซึ่งรางวัลที่ได้รับ ประกอบด้วยโล่เกียรติยศ เข้ารับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในงานกาชาดประจำปี 2561 สายสะพายเกียรติยศ เข็มเกียรติยศ  เกียรติบัตร   เครื่องแบบสภากาชาดไทย  ทุนการศึกษา 5,000 บาท  และได้เป็นผู้แทนสภากาชาดไทยในฐานะเยาวชนในการเผยแพร่กิจกรรมของสภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานต่างๆในปี 2561 - 2563

 

ผลการตัดสินโครงการสรรหา “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด” ประจำปี 2561  มีดังนี้

- รางวัลกุลบุตรกาชาด ได้แก่

นายณัฏฐพันธ์ แสงคำ หมายเลข 15

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- รางวัลรองกุลบุตรกาชาด ได้แก่

นายศรัณญ์ โรจนบุรานนท์ หมายเลข 59  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

- รางวัลกุลธิดากาชาด ได้แก่

นางสาว ชุติกาญจน์ เกียรติพันธุ์สดใส หมายเลข 32 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- รางวัลรองกุลธิดากาชาด ได้แก่

นางสาวปภาวรินท์ ณ พัทลุง หมายเลข 6  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

- รางวัลพิเศษ จำนวน 3 รางวัล

รางวัล “Smart” ได้แก่

นายที คงประดิษฐ หมายเลข 89

บริษัท ไบเทค แมนเนจเม้นท์ จำกัด

- รางวัล “Strong” ได้แก่

นางสาวปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง หมายเลข 30

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- รางวัล “Samart” ได้แก่

นายภัทระ เอี้ยงทอง หมายเลข 9

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

 

        สืบเนื่องจากสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดงานกาชาดเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยเป็นประจำทุกปี สำหรับในปี 2561 นี้ เป็นโอกาสดีที่สภากาชาดไทยได้ดำเนินภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนมาครบ 125 ปี  จึงได้ให้สำนักงานยุวกาชาด จัดโครงการสรรหา “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2561” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาเยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีใจรักในการเป็นอาสาสมัคร ชอบช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและผู้ด้อยโอกาส เรียกว่า “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด” เพื่อสืบทอดอุดมการณ์ของกาชาดสู่เยาวชนรุ่นต่อไป และทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลสาธารณะและได้ดำเนินภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนมาจนถึง 125 ปี ในปี 2561 นี้ รวมทั้งให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่สภากาชาดไทยจัดขึ้นอีกด้วย

           สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมออกร้านงานกาชาดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  และในปี 2561  นี้ งานกาชาด ฉลอง 125 ปี  สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน

– 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 -22.00 น. ณ สวนลุมพินี  ถนนพระรามที่  4  กรุงเทพฯ

Print
Tags: