แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับรางวัลเกียรติยศ รางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561ประเภท หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการออม

  • 1 November 2018
  • Author: pr news
  • Number of views: 246
  • 0 Comments

 

        นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับรางวัลเกียรติยศจากนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในงานมอบรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลเกียรติยศ ประเภท หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการออม ระดับหน่วยงานความร่วมมือที่มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงกับกองทุนการออมแห่งชาติ

         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่เข้าร่วมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ ด้วยตระหนักในความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความมั่นคงวินัยในการออมเงินไว้ใช้หลังเกษียณอายุงาน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติแก่บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติและนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนที่ไม่มีสวัสดิการบำเหน็จบำนาญ รองรับการเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกองทุนการออมแห่งชาติจึงบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยมีการลงนามความร่วมมือการส่งเสริมการออม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้าง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องโถงวายุภักษ์ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

         ปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสัญญาจ้างจำนวนประมาณ 6,000 คน เป็นลูกจ้างที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กองทุนการออมแห่งชาติกำหนดเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 3,815 คน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานให้กับองค์กร เป็นจุดเริ่มต้นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่นคงและสร้างวินัยในการออมให้กับลูกจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

.......................

ข้อมูล :

- กองทุนการออมแห่งชาติ

- Facebook กองทุนการออมแห่งชาติ (นาทีที่46.35-46.48) :

https://www.facebook.com/NationalSavingsFund/videos/307821030050692

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print
Tags: