แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - บางจากฯ ลงนามในบันทึกความเข้าใจการให้บริการ ออกแบบ ก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในสถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประเทศ

  • 29 October 2018
  • Author: pr news
  • Number of views: 282
  • 0 Comments

 

          วันนี้ (วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561) เวลา 09.30 น. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจการให้บริการ ออกแบบ ก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีนายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟภ. และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บางจากฯ นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบางจากฯ และผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ กฟภ.

          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ รวมถึงงานบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าครบวงจร ทั้งงานออกแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษา ตรวจสอบ วิเคราะห์ ทดสอบคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ก่อสร้างระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมรับรองคุณภาพงาน โดยได้รับความไว้วางใจจากบางจากฯ ให้ดำเนินการออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในสถานีบริการน้ำมันและกิจการอื่นในพื้นที่ของบางจากฯ ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงเหนือดิน (Over head) ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันและเครื่องวัดไฟฟ้าให้พร้อมในการจ่ายกระแสไฟฟ้าสนับสนุนการดำเนินการของสถานีบริการน้ำมันบางจากฯ ทั่วประเทศ

          นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมให้บริการด้านการจำหน่ายพลังงานและดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ การลงนามในบันทึกความเข้าใจกับบางจากฯ ในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาร่วมกันขององค์กรที่ให้บริการด้านพลังงานที่สำคัญของประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในรูปแบบพลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

          นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการที่เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการลงทุนของภาครัฐและการส่งออกที่ขยายตัว รวมทั้งธุรกิจ โลจิสติกส์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการช่วงมกราคม – สิงหาคมปีนี้ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้วยเหตุผลดังกล่าว บางจากฯ จึงได้มีแผนขยายสถานีบริการน้ำมันอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั้งบนถนนสายหลักและสายรอง เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของคนไทย ดังนั้น การที่ กฟภ. สนับสนุนบางจากฯ ด้วยการให้บริการ ออกแบบ ก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในสถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประเทศ จึงมีความสำคัญและส่งผลให้คนไทยในทุกภูมิภาคได้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพสูงได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

................................

ข้อมูล :

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี

- กองบริการลูกค้าและวิศวกรรม ภาค 3

ข่าว / ภาพ :

- แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร และแผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

- ส่วนโฆษณาและส่งเสริมการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Print
Tags: