แบนเนอร์

การเพิ่มวัน Off-Peak อัตรา TOU ปี 2562

การกำหนดวัน Off-Peak สำหรับอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) ปี 2562 จากการกำหนดวันหยุดราชการประจำปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 และมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562