ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
 Page 1 of 100, items 1 to 20 of 1997.
จส.(ดค)001/2558 สอบราคา จ้างเหมาการดำเนินการก่อสร้างอาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ขนาด 4.00x6.50 เมตร ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอกคำใต้ 11 มิถุนายน 2558 ถึง 24 มิถุนายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.3 กกค.(ยธ.)ปก. 003/2558 ประกวดราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป จำนวน 26 รายการ สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Incoming วงจรที่ 3 ช่วง สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครราชสีมา 2 (กฟผ.) – สถานีไฟฟ้านครราชสีมา 2 จ.นครราชสีมา 8 มิถุนายน 2558 ถึง 16 มิถุนายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.016/2558 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุ Safety Stock ประเภทหม้อแปลงจำนวน 18 รายการ 31 เครื่อง 8 มิถุนายน 2558 ถึง 19 มิถุนายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-E(F)-007/2015 ประกวดราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ Endpoint Security สำหรับสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12 เขต จำนวน 4 รายการ 8 มิถุนายน 2558 ถึง 17 มิถุนายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคา จัดซื้อเครื่องมือ Disturbance Analyzer จำนวน 2 เครื่อง 5 มิถุนายน 2558 ถึง 15 มิถุนายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3กบญ(จซ.)1134/2558 ลว. 19 พ.ค. 2558 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองปี 2558 จำนวน 4 รายการ เลขที่ PEA-(ผจซ.กบญ.น.3)13/2558 ลว. 25 พ.ค. 2558 5 มิถุนายน 2558 ถึง 16 มิถุนายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.2 ปซ.(จซ.)-05/2558 ประกวดราคา จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบไฟฟ้า จำนวน 19 รายการ 5 มิถุนายน 2558 ถึง 19 มิถุนายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
มท5314.3/19454 ตกลงราคา ซื้อชุดกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ 2 มิถุนายน 2558 ถึง 17 มิถุนายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-ต.3 กกค.(ยธ.) 008 /2558 สอบราคา สอบราคาจ้างเหมางานซ่อมแซมหลังคารั่วซึมอาคารควบคุม ที่ สถานีไฟฟ้า อำเภอระโนด 2 มิถุนายน 2558 ถึง 15 มิถุนายน 2558 รายละเอียด
ก.3กจ(คล.)098/2558 สอบราคา ซื้อเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 และ 33 เควี ตามแบบเลขที่ SA4-015/4400 30 พฤษภาคม 2558 ถึง 14 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด
ต.3-กบญ.(จซป.) 013/2558 ประกวดราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ 29 พฤษภาคม 2558 ถึง 12 มิถุนายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA (S2) 021/2558 ประกวดราคา จัดซื้อลวดเหล็กกล้าคอนกรีตอัดแรง จำนวน 2 รายการ และ ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ จำนวน 1 รายการ 28 พฤษภาคม 2558 ถึง 9 มิถุนายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
มท 5313.4/19923 สอบราคา จ้างผลิตต้นฉบับวารสารสายใจไฟฟ้า ปี 2558 (ฉบับที่ 7/2558 - ฉบับที่ 12/2558) 28 พฤษภาคม 2558 ถึง 5 มิถุนายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.3 กกค.(ผรค.กจ.)37/2558 สอบราคา จัดซื้อหินย่อยเบอร์ 1 พิเศษ (ครั้งที่5) งบ ปี 2558 โดยวิธีสอบราคา 28 พฤษภาคม 2558 ถึง 5 มิถุนายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.3 กกค.(ผรค.กจ.)40/2558 สอบราคา จัดซื้อทราบหยาบน้ำจืด ครั้งที่ 1 งบ ปี 2558 28 พฤษภาคม 2558 ถึง 5 มิถุนายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.1นภ.(บห.)650/2558 สอบราคา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 27 พฤษภาคม 2558 ถึง 5 มิถุนายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.1นภ.(บห.)649/2558 สอบราคา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 27 พฤษภาคม 2558 ถึง 5 มิถุนายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.3 กบญ.(จซ.) สซ.012/2558 สอบราคา เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 139 ต้น จัดส่งที่แผนกคลังพัสดุหลัก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ 27 พฤษภาคม 2558 ถึง 8 มิถุนายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.1 พคน(บห) 1744/2558 ลว. 18 พ.ค.2558 ตกลงราคา จ้างเหมาก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก การไฟฟ้าอำเภอพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 27 พฤษภาคม 2558 ถึง 29 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด
ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุหลัก 34/2558 สอบราคา ซื้อพัสดุหลัก ประเภทลูกถ้วย จำนวน 2 รายการ เพื่อเติมเต็ม SAFETY STOCK ปี 2558 โดยวิธีสอบราคา 27 พฤษภาคม 2558 ถึง 3 มิถุนายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างSkip Navigation Links.
Collapse แผนจัดซื้อจัดจ้างแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2558
ปี 2557
Collapse ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2558
ปี 2557