ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ  
 Page 1 of 71, items 1 to 20 of 1402.
PEA-I-(BU)-004/2557 ประกวดราคา จ้างเหมารื้อถอน ติดตั้ง (รวมอุปกรณ์ประกอบ)พร้อมทดสอบระบบรีเลย์ป้องกันรองรับแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ CSCS ระยะที่ 1 lot ที่3 และ Unmanned Substation จำนวน 7 สถานี 5 พฤศจิกายน 2557 ถึง 13 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
สอบราคา - 4 พฤศจิกายน 2557 ถึง 17 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
ฉ.2 กวบ.(คค.) ช-07/2557 ประกวดราคา จัดเช่ารถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู Double cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี เกียร์ธรรมดา ระยะเวลาเช่า 5 ปี จำนวน 10 คัน 3 พฤศจิกายน 2557 ถึง 12 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ดอ./บห.086 ลว.1 ตุลาคม 2557 ตกลงราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2557 1 พฤศจิกายน 2557 ถึง 3 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.3 กคร.(จฟ.)3588/2557 ลว. 16 ก.ย. 2557 ประกวดราคา งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่สถานีไฟฟ้า Unmanned Substation ปี ๒๕๕๘ กองควบคุมและบำรุงรักษา ฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3(ภาคเหนือ)จังหวัดลพบุรี 31 ตุลาคม 2557 ถึง 13 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
น.1มส(บห)(สช)007/2557 สอบราคา เช่ารถยนต์แวนตรวจการ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 2700 ซีซี เกียร์อันตโนมัติ จำนวน 1 คัน 31 ตุลาคม 2557 ถึง 7 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-E(BU)-058/2557 ประกวดราคา จัดซื้อปะเก็นยางสังเคราะห์ 31 ตุลาคม 2557 ถึง 10 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ก.1 กบล.(กย) 023 ประกวดราคา จ้างเหมารื้อถอนและก่อสร้างอาคารโรงจักตร, ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารโรงจักรไฟฟ้า พระตำหนักทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 31 ตุลาคม 2557 ถึง 11 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ซส.บ.ไอ-031/2556 สอบราคา เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ UHF/VHF พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 8 รายการ 29 ตุลาคม 2557 ถึง 12 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
ก.2 กวบ.(คค.)1847/2557 ประกวดราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ขนาด 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab ใช้งานในหน้าที่ภารกิจ ผจก.กฟย.จำนวน 3 คัน 28 ตุลาคม 2557 ถึง 5 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ก.3 กวบ.(บฮ.) 1631/2557 ประกวดราคา ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดยวิธีประกวดราคา 28 ตุลาคม 2557 ถึง 7 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-DSRP.3(BU)-049/2557 ประกวดราคา จัดซื้อสายเคเบิลใต้ดินทองแดง115 เควี.1x800ต.มม.และสายทองแดงเปลือย95ต.มม.(งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินช่วงสถานีไฟฟ้านิคมพัฒนา-สถานีไฟฟ้าเขาไม้แก้ว(แยกบริษัทไอพีพีกรุ๊ป)จ.ระยองและงานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินช่วงสถานีไฟฟ้าคลองขวาง1-สามแยกสตาร์ไลท์จ.ฉะเชิงเทรา) 28 ตุลาคม 2557 ถึง 5 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-TSDP.8.2(BU)-055/2557 ประกวดราคา จัดซื้อสายเคเบิลใต้ดินทองแดง115เควี.1x800ต.มม.และสายทองแดงเปลือย95ต.มม.(งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินระบบ115เควี.ลอดถนนพระรามที่2 ช่วงสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร6–สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร8–สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร3 จ.สมุทรสาคร) 28 ตุลาคม 2557 ถึง 5 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
อนุมัติที่ กคย.(ปบ) 001 26 ส.ค. 57 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ไลน์เชื่อมโยงบ้านชำผักแพว-โยเร 28 ตุลาคม 2557 ถึง 7 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ซส.ก.๒ กบง.(ตป.) 002/2557 สอบราคา สอบราคาเช่ารถยนต์ขนาด 1 ตัน 4 ประตู แบบ double cab จำนวน 1 คัน 27 ตุลาคม 2557 ถึง 4 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
ก.2 กคร. (จฟ.)4812/2557 สอบราคา จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสถานีไฟฟ้า Unmanned ของหน่วย Unmanned ตราด จำนวน 6 คน 27 ตุลาคม 2557 ถึง 6 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.1 กวบ.(บฮ.)(ซต.)01/2557 ตกลงราคา ซื้อเครื่องมือประจำรถยนต์แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ขนาด 1 ตัน ของ กฟน.1 27 ตุลาคม 2557 ถึง 8 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
ต.3-กบง.(ปก.)-006-2/2557 ประกวดราคา จัดซื้อลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.จำนวน 3,900 กก. และลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.จำนวน 502,600 เมตร 27 ตุลาคม 2557 ถึง 5 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-I(BU)-035/2557 ประกวดราคา จัดซื้อ Cable termination kit for 115 kV. Outdoor type แบบ Polymer 27 ตุลาคม 2557 ถึง 4 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
อนุมัติ ผจก.กฟอ.บคย.ลว.14 ต.ค.2557 สอบราคา อนุมัติในหลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอกงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย ประจำปี 2558 27 ตุลาคม 2557 ถึง 7 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด


หมายเหตุ
กจต. (กองจัดหาต่างประเทศ ) โทร.0-2590-5324
กจน. (กองจัดหาในประเทศ) โทร.0-2590-5315-16 
กบพ. (กองบริหารพัสดุ)
กบก. (ธก) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจก่อสร้าง)
กบก. (ธว) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจวิศวกรรม)