ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 15 of 150.
น.2 ปซ.(จซ.)-12/2559 ประกวดราคา จัดซื้อ ลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 2 รายการ
1.รหัสพัสดุ 1010100004 ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก 404 จำนวน 139,000 เมตร
2.รหัสพัสดุ 1010100006 ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก 404 จำนวน 3,900 เมตร
8 มิถุนายน 2559 ถึง 17 มิถุนายน 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3-กบญ.(จซป.)002/2559 ประกวดราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ 7 มิถุนายน 2559 ถึง 15 มิถุนายน 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซป.ฉ.1(จซ) 19/2559 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุหลักประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อเติมเต็มระดับ Safety stock งานงบผู้ใช้ไฟ สำหรับใช้งานที่ กฟฟ. ในสังกัด กฟฉ. 1 ตามแผนการจัดซื้อเลขที่ ซป.ฉ.1 (จซ) 19/2559
6 มิถุนายน 2559 ถึง 14 มิถุนายน 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ ต.3 กกค.(ยธ)-560/59 ลว.5 เม.ย. 2559 ประกวดราคา ประกวดราคา รื้อถอนรั้วลวดหนาม และก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกฯ พร้อมเสริมลวดหนามตอนบน
ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
6 มิถุนายน 2559 ถึง 17 มิถุนายน 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.3 กบญ.(จซ) 1152/2559 ,ก.3 กบญ.ปก.017/2559 ประกวดราคา จัดซื้อสายอลูมิเนียมขนาดต่าง ๆ จำนวน 5 รายการ 1.สายอลูมิเนียมแกนเหล็กขนาด 50 ต.มม. 2.สายอลูมิเนียมแกนเหล็กขนาด 185 ต.มม. 3.สายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี.ขนาด 1x50 ต.มม. 4.สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน 50 ต.มม. 5.สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน 95 ต.มม. 6 มิถุนายน 2559 ถึง 14 มิถุนายน 2559 รายละเอียด
ก.3 กบญ.(จซ) 1171/2559 ,ก.3 กบญ.ปก.018/2559 ประกวดราคา จัดซื้อ Galvanized steel wire จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย 1.ลวดเหล็กตีเกลียวขนาด 25 ต.มม. 2.ลวดเหล็กตีเกลียวขนาด 50/7 ต.มม. 3. ลวดเหล็กตีเกลียวขนาด 95 ต.มม. 6 มิถุนายน 2559 ถึง 14 มิถุนายน 2559 รายละเอียด
ก.3กบญ.ปก.016/2559 , ก.3กบญ.(จซ) 1139/2559 ประกวดราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 6 รายการ 2 มิถุนายน 2559 ถึง 10 มิถุนายน 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กกค.(จป.) 003/2558 e-Auction จ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว - ประตู ป้ายชื่อ ถนน - ลาน และรางระบายน้ำ - บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 2 มิถุนายน 2559 ถึง 13 มิถุนายน 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปก.ก.1(จซ)-I-019/2559 ประกวดราคา จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่ายที่ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติในพื้นที่ กฟอ.วังน้อย จำนวน 2 รายการ ประกวดราคาเลขที่ ปก.ก.1(จซ)-I-019/2559 1 มิถุนายน 2559 ถึง 14 มิถุนายน 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปก.ก.1(จซ)-I-020/2559 ประกวดราคา อุปกรณ์เพื่อใช้งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่ายที่ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในพื้นที่ กฟอ.วังน้อย จำนวน 1 รายการ ตามหมายเลข ปก.ก.1(จซ)-I-020/2559 1 มิถุนายน 2559 ถึง 14 มิถุนายน 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.3 กบญ.(จซ.)ปก.010/2559 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุประเภท ก้านสมอบก, สลักห่วง, กายทิมเบิ้ล, ยูแคล้มป์ จำนวน 8 รายการ 1 มิถุนายน 2559 ถึง 10 มิถุนายน 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.3 กบญ. (จซ.) ปก.004/2559 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองประเภท แร็ค,ที่จับลูกรอก จำนวน 4 รายการ 1 มิถุนายน 2559 ถึง 10 มิถุนายน 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.2กกค.(ยธ) 934/2559 ลว.17พ.ค.2559 ตกลงราคา งานจ้างเหมาขุดเจาะน้ำบาดาลภายในบริเวณที่ดินการไฟฟ้าสน่นภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ 1 มิถุนายน 2559 ถึง 9 มิถุนายน 2559 รายละเอียด
ก.1กปบ.(ก.)1762/2559 ประกวดราคา จัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้อง Auditorium อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟก.๑ เพื่อใช้เป็นห้องบัญชาการ (War Room) กฟก.1 1 มิถุนายน 2559 ถึง 15 มิถุนายน 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-004/2016 ประกวดราคา ลวดเหล็กคาร์บอนต่ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8 มม. จำนวน 6 รายการ 31 พฤษภาคม 2559 ถึง 9 มิถุนายน 2559 รายละเอียด