ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ  
 Page 1 of 61, items 1 to 20 of 1208.
ก.๒กคร.(อค.)๕๖๕๖/๒๕๕๗ สอบราคา งานจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อติดตั้งระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์(CSCS)สำหรับสถานีไฟฟ้าชั่วคราวบ่อทอง 5 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด
น.1 กบญ.(จซ.)(ซปก.)01/2558 ประกวดราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานโครงการ ปี 2557 ครั้งที่ 2 จำนวน 8 รายการ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด
ชป.ต.1-กกค.(ยค.)(K)001/2558 ประกวดราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์แวนตรวจการ เกียร์อัตโนมัติ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1,900 ซีซี แต่ไม่เกิน 2,000 ซีซี จำนวน 2 คัน 3 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 02/2558 ประกวดราคา จัดซื้อ ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์ จำนวน 6,750 ชุด 3 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ก.3-กกค.001/2558 สอบราคา เช่ารถยนต์แวนตรวจการ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า 2700 ซีซี เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน 2 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 01/2558 ประกวดราคา ซื้อพัสดุรอง ปี 2558 จัดซื้อ ตู้อลูมิเนียมใช้นอกอาคาร สำหรับมิเตอร์ 3 เฟส และ TOU โดยวิธีประกวดราคา 30 มกราคม 2558 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ฉ.3 กบง.(บพ.) ปก.017/2557 ประกวดราคา หม้อแปลง จำนวน 2 รหัสพัสดุ 10 รายการ ให้คลังพัสดุในสังกัด กฟฉ.3 ตามแผนจัดหาพัสดุรอง ปี 2557 29 มกราคม 2558 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
SMC-DES-E-01/2015 ประกวดราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบ Variable Refrigerant Flow (VRF) และแบบ Computer Room Air Condition (CRAC)ของอาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า ตามโครงการ คจฟ.2 28 มกราคม 2558 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ซส.ก.1(จซ)-I-001/2558 สอบราคา พัสดุขาดแคลนเหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม.ยาว 4,200 มม. จำนวน 216 ชุด วงเงินประมาณการ 355,752.-บาท 28 มกราคม 2558 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-FRTU-PUK109/2013 e-Auction งานจ้างเหมาจัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ FRTU พร้อมชุดอุปกรณ์วิทยุสื่อสารสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ SCADA/DMS ของศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑๐๙ ชุด 26 มกราคม 2558 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ตร.กส. 17 สอบราคา กฟย.เกาะกูด – เชื่อมโยงระบบจำหน่ายด้วยเคเบิ้ลใต้น้ำบนเกาะกูด (ตอนที่ 2) ช่วงคลองยายกี๋ – กฟย.เกาะกูด 26 มกราคม 2558 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
สอง(กป)43/2558 สอบราคา จ้างเหมาเอกชน ตัด-ลิดรายต้นไม้ตามแนวระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 9 กฟส.สอง บริเวณ RKA09VS-02แบ่งเขต กฟส.สอง-ร้องกวาง ถึง สุดปลายสายระบบจำหน่าย บ้านห้วยโป่ง จำนวน ๑ งาน 26 มกราคม 2558 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.1 จท.(จส)001/2558 สอบราคา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย (เฉพาะค่าแรง) กฟอ.จอมทอง - บ้านแม่แอบ บ้านใหม่สนามกีฬาและบ้านแม่แอบใน ม.6 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 26 มกราคม 2558 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด
PEA-CAN(EC)-003/2015 สอบราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เร่งความเร็วเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Caching) จำนวน 1 ระบบ 26 มกราคม 2558 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด
ฉ.๑พข.(กป)๐๐๑/๒๕๕๘ ประกวดราคา จ้างบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของ กฟภ. โดยวิธีตกลงราคา 26 มกราคม 2558 ถึง 26 มกราคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ต.1รบ.(คล.)22/2558 ลว.23 มค.2558 สอบราคา ซื้อหม้อแปลง 2 รายการ เพื่องานงบผู้ใช้ไฟ 26 มกราคม 2558 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ต.1รบ.(คล.)21/2558 ลว.23 มค.2558 สอบราคา ซื้อหม้อแปลง 4 รายการ เพื่องานงบผู้ใช้ไฟ 26 มกราคม 2558 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.3 อน.(คบ)286/2558 ตกลงราคา ซื้อหม้อแปลง ขนาด 50 เควีเอ.3 เฟส จำนวน 1 เคร่ือง และขนาด 100 เควีเอ. 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง 26 มกราคม 2558 ถึง 28 มกราคม 2558 รายละเอียด
ผคล.จบ.010/58 ตกลงราคา จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สำรอง Safety Stock 1 รายการ 26 มกราคม 2558 ถึง 26 มกราคม 2558 รายละเอียด
ฉ.2สดจ.(บห)001/58 ตกลงราคา ขออนุมัติในหลักการจัดซื้อหมอ้แปลง ขนาด 100 KVA 3 เฟส แบบถึงปิดผนึกถาวร 22-0.4/0.23 เควี ดีวานเอ็น 11 จำนวน 1 เครื่อง 24 มกราคม 2558 ถึง 27 มกราคม 2558 รายละเอียด


หมายเหตุ
กจต. (กองจัดหาต่างประเทศ ) โทร.0-2590-5324
กจน. (กองจัดหาในประเทศ) โทร.0-2590-5315-16 
กบพ. (กองบริหารพัสดุ)
กบก. (ธก) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจก่อสร้าง)
กบก. (ธว) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจวิศวกรรม)