ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 15 of 150.
ฉ.3 กปบ.(วว.) 001/2559 ลว.27 ก.ค.2559 ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างจัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ
กฟฉ.3 ให้เป็นห้องบัญชาการ ศอส.(ฉ.3
15 สิงหาคม 2559 ถึง 23 สิงหาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซป.ก.2กบญ.011D/2559 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรอง ตามแผนจัดหาเพิ่มเติม ปี 2559 กลุ่ม Overhead line hardware จำนวน 16 รายการ
10 สิงหาคม 2559 ถึง 19 สิงหาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA -ต.3 กกค.(ยธ) - 05/2559 ประกวดราคา จ้างเหมารื้อถอน/ปรับปรุงห้องสุขาอาคาร สนง. 4 ชั้น พร้อมปรับปรุง/ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย 10 สิงหาคม 2559 ถึง 22 สิงหาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.018/2559 ประกวดราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตรวมจำนวน 4 รหัสพัสดุ รวม 23 รายการ 9 สิงหาคม 2559 ถึง 22 สิงหาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3-กบญ.(จซป.)003/2559 ประกวดราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 14 รายการ 9 สิงหาคม 2559 ถึง 23 สิงหาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.1กกค.(ยธ.)998/2559 ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงาน ลาน คสล. ,รางระบายน้ำ
และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ที่ คลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (ก่อสร้างที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี) จังหวัดอุดรธานี
8 สิงหาคม 2559 ถึง 23 สิงหาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-AEP.2-B-002/2016 ประกวดราคา จัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ก (52-1) จำนวน 27,900 ลูก 8 สิงหาคม 2559 ถึง 18 สิงหาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-I(F)-024/2016 ประกวดราคา จัดซื้อแอร์เบรคสวิตซ์ 3 ขา ระบบ 115 เควี ขนาด 1,200 แอมป์ จำนวน 5 ชุด 5 สิงหาคม 2559 ถึง 17 สิงหาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-I(F)-025/2016 ประกวดราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับปลด-สับ ชุดคาปาซิเตอร์แบบควบคุมด้วยวาร์ ชนิดสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดแบบแวคคิวอัม 3 เฟส 22 เควี 200 แอมป์ จำนวน 8 ชุด
5 สิงหาคม 2559 ถึง 17 สิงหาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-(ผจซ.กบญ.น.3) 17/2559 ตกลงราคา จัดซื้อไม้แป้น จำนวน 2 รายการ คือ 1.ไม้แป้น สำหรับยึดสายเข้าและออกจากมิเตอร์ ขนาด 2x20x20 ซม. จำนวน 1,600 อัน 2. ไม้แป้น สำหรับรองรับมิเตอร์ ขนาด 2x20x60 ซม. จำนวน 800 อัน ส่งมอบของที่คลังพัสดุบริการ สิงห์บุรี 3 สิงหาคม 2559 ถึง 5 สิงหาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.1 กกค.(ยธ) 004/2559 ประกวดราคา จ้างเหมางานก่อสร้างอาคารโรงเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรอการตรวจซ่อมของสายงานปฏิบัติการเครือข่าย กฟก.1 3 สิงหาคม 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559 รายละเอียด
ซส.E(กบร)-003/2559 สอบราคา จัดซื้อชุดเครื่องมือประจำกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน 2 สิงหาคม 2559 ถึง 11 สิงหาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3 รนด.(ซปก.)001/2559 ประกวดราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสาร จำนวน 1,000 ชุด 2 สิงหาคม 2559 ถึง 16 สิงหาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3-กบญ.(ปก.) 007/2557 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 11 รายการ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 11 สิงหาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
SMC-DES-E-01/2016 ประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ของศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า จ.ภูเก็ต 1 สิงหาคม 2559 ถึง 9 สิงหาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง