ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
 Page 1 of 106, items 1 to 20 of 2118.
ปจ.ต.1-กบล.(มม.) ไอ. 002/2558 ประกวดราคา จ้างซ่อมหม้อแปลงชำรุด ระบบ 22, 33 เควี 3 เฟส ขนาด 50, 100 และ 160 เควีเอ จำนวน 84 เครื่อง 17 สิงหาคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.3 กบษ.(รล.) 1049/2558 ประกวดราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) สถานีไฟฟ้าชั่วคราว จำนวน 2 สถานี สถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ 4, สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 6 13 สิงหาคม 2558 ถึง 25 สิงหาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-M-021/2015 ประกวดราคา(ขายแบบออนไลน์) SURGE ARRESTERS 11 สิงหาคม 2558 ถึง 21 สิงหาคม 2558 รายละเอียด
PEA-DSDP.2-001/2015 ประกวดราคา(ขายแบบออนไลน์) ล่อฟ้า 30 เควี 10 กิโลแอมป์ ชนิดฉนวนโพลีเมอร์ สำหรับใช้ใน บริเวณที่มีมลภาวะ จำนวน 654 ชุด 11 สิงหาคม 2558 ถึง 21 สิงหาคม 2558 รายละเอียด
ปก. กบล.(ก.3)-01/2558 ประกวดราคา ประกาศประกวดราคา ปก.กบล(ก3)-01/2558 บ.ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์(ไทยแลนด์)จำกัด 11 สิงหาคม 2558 ถึง 20 สิงหาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปก.กบล.(ก.3)-02/2558 ประกวดราคา ประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไำฟฟ้าบริเวณหน้า บริษัท ครูเกอร์ เวนทิชั่น อินดัสทรีส์ เอเชีย จำกัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 11 สิงหาคม 2558 ถึง 20 สิงหาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.2 ปซ.(จซ.)-13/58 ประกวดราคา จัดซื้ออุปกรณ์สายยึดโยงและ อุปกรณ์โลหะ จำนวน 19 รายการ 10 สิงหาคม 2558 ถึง 25 สิงหาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-E-003/2015 ประกวดราคา(ขายแบบออนไลน์) จ้างพิมพ์ แบบฟอร์ม ใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษีชนิดต่าเนื่อง กง.114-ป.52 จำนวน 72,000,000 ฉบับ 6 สิงหาคม 2558 ถึง 18 สิงหาคม 2558 รายละเอียด
กปบ.(ก.๒)(จฟ.) /๒๕๕๘ สอบราคา จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสถานีไฟฟ้า Unmanned ของหน่วยปฏิบัติงานสถานีไฟฟ้า บางวัว 2 6 สิงหาคม 2558 ถึง 17 สิงหาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-I-024/2015 ประกวดราคา CAPACITOR 5 สิงหาคม 2558 ถึง 17 สิงหาคม 2558 รายละเอียด
PEA-E(F)-013/2015 ประกวดราคา(ขายแบบออนไลน์) จัดจ้าง บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย Gigabit Ethernet Switch จำนวน 2 ชุด, Firewall จำนวน 2 ชุด,
IPS (Intrusion Prevention System) จำนวน 2 ชุด, Ethernet Switch จำนวน 156 ชุด, Media Converter จำนวน 312 ชุด และ Router จำนวน 211 ชุด
4 สิงหาคม 2558 ถึง 14 สิงหาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซ.ก.2 - กกค.(กร.)/01/2558 สอบราคา เครื่องบีบหลอดต่อสายไฮดรอลิคใช้ motor ขนาด 400 - 625 ต.มม. จำนวน 4 เครื่อง 3 สิงหาคม 2558 ถึง 14 สิงหาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.๒ กบษ.(ตบ.) ๑๗๙๖/๒๕๕๘ ลว. ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๘ สอบราคา ขออนุมัติสอบราคาในการจัดซื้อเครื่อง On-Line PD Surveying System (Handheld)จำนวน ๑ เครื่อง 3 สิงหาคม 2558 ถึง 11 สิงหาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ตามใบประกวดราคาขายเลขที่ (คพ.3) 9/2558 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ประกวดราคา 1.เศษสายอลูมิเนียมเปลือยชำรุด จำนวน 85,900 กก.
2.เศษสายอลูมิเนียมหุ้มพีวีซี.สีดำชำรุด จำนวน 38,400 กก.
3.เศษสายอลูมิเนียมหุ้มพีวีซี.สีฟ้าชำรุด จำนวน 3,100 กก.
4.เศษสายอลูมิเนียมแกนเหล็กชำรุด จำนวน 38,700 กก.
5.เศษสายอลูมิเนียมหุ้มไม่เต็มพิกัด(พีไอซี)ชำรุด จำนวน 118,900 กก.
6.เศษสายเคเบิ้ลอากาศชำรุด จำนวน 11,300 กก.
3 สิงหาคม 2558 ถึง 11 สิงหาคม 2558 รายละเอียด
ต.2ตป.(บห.)001/2558 สอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ประจำปี 2558-2559 3 สิงหาคม 2558 ถึง 14 สิงหาคม 2558 รายละเอียด
ก.3 กบญ.ปก.020/2558 , ก.3 กบญ.(จซ)1277/2558 ประกวดราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ 3 สิงหาคม 2558 ถึง 11 กรกฎาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.๒-กบษ.(บฟ.)/ สอบราคา จ้างซ่อมแซมระบบการต่อลงดินของอุปกรณ์ในลานไก ๑๑๕ เควี สถานีไฟฟ้าระยอง ๒ 3 สิงหาคม 2558 ถึง 14 สิงหาคม 2558 รายละเอียด
ก.2 กบษ,(รล.) 1823/2558 สอบราคา สอบราคางานติดตั้งระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) สำหรับสถานีไฟฟ้าชั่วคราวบึง3 3 สิงหาคม 2558 ถึง 11 สิงหาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ตกลงราคา จัดซื้ออุปกรณ์ล่อฟ้าขนาด 20-21 kV., 10 kA. เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหันคา จ.ชัยนาท 3 สิงหาคม 2558 ถึง 5 สิงหาคม 2558 รายละเอียด
PEA-CAN(EC)-020/2015 สอบราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องจัดระบบคิว จำนวน 57 ชุด 3 สิงหาคม 2558 ถึง 17 สิงหาคม 2558 รายละเอียดSkip Navigation Links.
Collapse แผนจัดซื้อจัดจ้างแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2558
ปี 2557
Collapse ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2558
ปี 2557