ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 15 of 150.
ที่ ต.3 กกค.(ยธ)-560/59 ลว.5 เม.ย. 2559 ประกวดราคา ประกวดราคา รื้อถอนรั้วลวดหนาม และก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกฯ พร้อมเสริมลวดหนามตอนบน
ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
6 มิถุนายน 2559 ถึง 17 มิถุนายน 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กกค.(จป.)001/2559 ประกวดราคา รถยนต์แวนตรวจการ เกียร์อัตโนมัติ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี จำนวน 3 คัน 19 พฤษภาคม 2559 ถึง 1 มิถุนายน 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซป.ก.2 กบญ.(จซ.) B004/2559 ประกวดราคา จัดซื้อหม้อแแปลงไฟฟ้า22 เควี 3 เฟส ชนิดทนการลัดวงจร จำนวน 2 รายการ 18 พฤษภาคม 2559 ถึง 30 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.3 กบญ.ปก. 015/2559 ประกวดราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ 18 พฤษภาคม 2559 ถึง 27 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA(ผจซ.กบญ.น.3)22/2559 ประกวดราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 4 รายการ คือ 1.เสา คอร.ขนาด12.20ม. 2.เสา คอร.ขนาด14.30ม. 3.เสา ตอม่อ คอร.0.36x0.36x4.50ม. 4.เสา ตอม่อ คอร.0.36x0.36x5.50ม. 18 พฤษภาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สร.(บห)1527/2559 ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัด – ลิดรอนต้นไม้ใกล้ระบบจาหน่ายไฟฟ้า แบบรายปี ประจาปี 2559 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 8 โซน 16 พฤษภาคม 2559 ถึง 30 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-I(G)-014/2559 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ ขนาด 10x30 เมตร ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตราชบุรี กองผลิตภัณฑ์คอนกรีต 13 พฤษภาคม 2559 ถึง 23 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-I-008/2016 ประกวดราคา ชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสดและบันทึกวีดีทัศน์ ระบบดิจิตอล 13 พฤษภาคม 2559 ถึง 25 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด
ปก. กบล.(ก.3)-01/2559 ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นหลอด LED
ณ องค์พระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครปฐม
ตามประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(เพิ่มเติม)
12 พฤษภาคม 2559 ถึง 23 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-I-007/2016 ประกวดราคา กล้องส่องหาความร้อน 11 พฤษภาคม 2559 ถึง 23 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด
ซส.ฉ.1(จซ.)12/2559 สอบราคา จัดซื้อเครื่องทดสอบ Relay ชนิด 1 เฟส (ปรับเฟสและความถี่ได้) จำนวน 1 ชุด 11 พฤษภาคม 2559 ถึง 19 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-M-014/2016 ประกวดราคา PREFORMED FITTINGS จำนวน 2 รายการ 10 พฤษภาคม 2559 ถึง 19 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด
ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 26/2559 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2559 เพื่อจัดหาพัสดุทดแทนส่วนที่การก่อสร้างงานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่ายของ PEA เบิกไปใช้งาน โดยวิธีประกวดราคา (เลขที่ ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 26/2559) 10 พฤษภาคม 2559 ถึง 19 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA(S2)023/2559 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรอง อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Form No.93-2) จำนวน 15 รายการ 10 พฤษภาคม 2559 ถึง 19 เมษายน 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-M(F)-034/2016 ประกวดราคา(ขายแบบออนไลน์) จัดซื้อดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ 1 ขา จำนวน 3 รายการ 10 พฤษภาคม 2559 ถึง 19 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง